Prosjektmodell
Vi i NetPower legger vekt på å ha en prosjektgjennomføring med klart definerte faser, leveranser og kvalitetskrav. Dette gjør det lettere å sikre og opprettholde nødvendige deltakelse fra de involverte prosjektmedarbeiderne.

Vi legger vekt på en praktisk og jordnær arbeidsform med tett og personlig dialog mellom ressurspersoner hos kundene våre, og oss som leverandør gjennom hele prosjektperioden.

Vår prosjektmodell fokuserer på:

God kommunikasjon gjennom felles forståelse
Helt i startfasen av prosjektet vil prosjektgruppen og andre sentrale personer hos kunden få en opplæring i Dashboards standardfunksjonalitet. Dette bidrar til at både kunde og leverandør har en enhetlig oppfatning av hvilken funksjonalitet som er dekket i standardløsningen. Det sikrer videre at man benytter det samme begrepsapparat, noe som minsker risikoen for misforståelser og avvik i prosjektgjennomføringen. 

Hurtig prosjektgjennomføring
I Dashboard er struktur, informasjon, design og teknisk funksjonalitet adskilt fra hverandre. Dette innebærer at man i prosjektet kan jobbe parallellt på mange områder for å unngå unødig tidsbruk. Vi har meget gode erfaringer med at kunden etter at informasjons- og menystruktur er etablerert starter med publisering av informasjon samtidig som eksterne parter utformer design og NetPower utfører evt. funksjonalle tilpasninger til standardløsningen. Etterhvert som de ulike arbeidsprosessene fullføres, sammenføyes de ulike resultatene til en ferdig løsning.

Kontinuerlig oversikt og kontroll
I og med at man med Dashboard kun trenger en nettleser for å kunne administrere og overvåke løsningen kan kundens tilgang til løsningen i etableringsfasen etableres meget fleksibelt. Kundens ressurspersoner kan via sin nettleser ha kontinuerlig oversikt og kontroll over hvor langt utformingen av løsningen er kommet. Han kan fortløpende foreta kvalitetskontroller og sjekke at løsningen etableres i tråd med kontrakt og evt. øvrige kvalitetskriterier.

Vedlegg

Stavanger................................. 51 95 80 00
Oslo........................................ 24 14 09 00
Bergen..................................... 55 94 19 65


salg@netpower.noNetPower skal sammen med våre kunder være grensesprengende i nyttiggjøring og videreutviklingen av internett som markedsføringsmedium og informasjonsbank.

Vår målsetning er at våre kunder skal kunne utnytte alle teknologiske konkurransefortrinn Internett og eBusiness gir næringslivet, slik at deres virksomhet drives effektivt og lønnsomt.

Gå inn på netpower.no for mer informasjon om oss.
.